Phim

« English »

Vui lòng tham khảo qua trang Khuyến Cáo trước khi tiếp tục.

Trang mạng này không lưu trữ tất cả các dự án tôi đã tham gia mà chỉ những dự án đã được phát hành cho đại chúng hoặc/và tiêu biểu đối với cá nhân tôi. Những dự án chưa có mã số dự án (MSDA) là kịch bản đang trong dai đọan phát triển. Các dự án được sắp xếp không theo thời điểm hoàn thành (TĐHT), mà theo mã số dự án (MSDA) theo định dạng:

[MSDA] - [TÊN (thời-lượng)] - [TĐHT]

~*~

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

~*~