Liên Lạc

« English »

cập nhật: 2022-05-16
Thư Điện Tử:

work@trung.fun

Tôi tự quản trị máy hầu thư.

Nếu muốn kín đáo, hãy dùng khoá PGP: Trần-H-Trung.asc

Điện Tín:

trần.h.trung@trung.fun

Dịch vụ điện tín của tôi là dịch vụ công ích.

Dưới đây là khoá OMEMO của tôi:


    ACE8703C A31FD83C 350C6C20 9A64C917
    F47561FE 47E2690F CAC8FC18 C16C476F     

~*~