Liên Lạc

« English »

cập nhật: 2022-12-28
Thư Điện Tử:

» work@trung.fun «

Tôi tự quản trị máy hầu thư.

Nếu muốn kín đáo, hãy dùng khoá PGP: Trần-H-Trung.asc

Điện Tín:

» trần.h.trung@trung.fun «

Dịch vụ điện tín của tôi là dịch vụ công ích.

Tôi dùng Profanity trên máy tính bàn:


    ACE8703C A31FD83C 350C6C20 9A64C917
    F47561FE 47E2690F CAC8FC18 C16C476F     

~*~