Tài Liệu

« English »

Đây là những phim ghi chép lại những sự kiện có thật và đã xảy ra.

Các dự án được sắp xếp không theo thời điểm hoàn thành (TĐHT), mà theo mã số dự án (MSDA) theo định dạng:

[MSDA] - [TÊN DỰ ÁN] - [TĐHT]

~*~

2015
2016
2017
2019

~*~