Quảng Cáo

« English »

Những dự án này có thể là tài liệu cũng có thể là viễn tưởng. Đây là những câu truyện được xây dựng cho nhãn hàng và sản phẩm của họ.

Các dự án được sắp xếp không theo thời điểm hoàn thành (TĐHT), mà theo mã số dự án (MSDA) theo định dạng:

[MSDA] - [TÊN DỰ ÁN] - [TĐHT]

~*~

2016
2017
2018
2020
2021

~*~