Tổng Chào

« English »

Đây là trang mạng cá nhân của Trần H. Trung. Thông tin công bố trên trang mạng này dùng cho mục đích lưu trữ và quảng bá những dự án tôi đãđang tham gia.

Ngoài việc làm phim, tôi còn cung cấp các dịch vụ khác.

~*~