Làm Phim

« English »

Với khối lượng kinh nghiệm… không thể nhớ hết được, tôi vẫn đang cung cấp dịch vụ làm phim thương mại. Cụ thể là: biên kịch hoặc|và đạo diễn.

Tôi luôn sẵn lòng tiếp thu và góp sức xây dựng câu truyện mà ông|bà cần truyền tải. Để hành trình của chúng ta bắt đầu, vui lòng liên lạc.

~*~